Геофизично проучване и търсене на вода

Подземната геофизика на дадена локация е определяща за процеса на изграждане на функциониращ сондаж. Геофизичните проучвания за търсене на вода може да спестят огромни средства при последваща инвестиция за направата на сондаж. Затова те са задължителна стъпка при реализиране на сондажно решение за вододобив. За успешни и точни резултати от всяко проучване е необходима специализирана апаратура, съобразена със специфичния характер на самата услуга.

Геофизичните проучвания се осъществяват чрез съвкупност от различни дейности, които имат за цел да предоставят детайлна информация относно хидрогеоложката обстановка. Те са строго препоръчителни преди да се пробива за нови сондажи и кладенци. Така по-точно се определят количествените и качествените стойности на проучваните води.

Цената и ефективността на тези проучвания се определя чрез предварителна оценка на необходимите дейности, мащабите им и сложността на изпълнение. Дейностите по проучванията се разпределят в няколко етапа.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
Пакет - 2 профила за 600 лв.
300 лв.
До 200 метра
Пакет - 2 профила за 800 лв.
400 лв.
До 300 метра
Пакет - 2 профила за 1000 лв.
500 лв.
До 500 метра
1 профил - 1200 лв.
500 лв.
До 800 метра
1 профил - 2400 лв.
-
До 3000 метра
1 профил - 5000 лв.
-

Посочените цени са без ДДС.

Извършването на цялостно геофизично проучване обикновено включва и предварително проучване, което се изразява в няколко важни стъпки:

 • Първата стъпка е проверка за вече съществуващи хидротехнически съоръжения или остатъци от такива. Това може да са сондажни кладенци, пунктове за мониторинг на водните тела и други.
 • Ако съществуват повърхностни водни тела, е важно да се определят техните характеристики – граници, дълбочина, качество на водата. За повърхностни водни тела се считат всички язовири, езера, реки, блата, потоци и влажни зони. 
 • Съществена част от всяко предварително проучване е анализът на вече изградената ВиК инфраструктура, особено ако локацията е в населено място. Необходима е детайлна информация относно всички отводнителни канали, дренажни точки, шахти, колекторни системи и други.
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват пряко влияние върху натуралната система на повърхностните и подземни води.
 • Целите на проучването;
 • Изготвя се план за проучването, базиран на броя, местоположението и дълбочината на предвидените дейности за изграждане на структури, определя се начина на почвено опробване и класификация;
 • Определят се интервалите на тестване, както и типа и броя на лабораторните тестове;
 • Определя се най-подходящата конфигурация на сондажите;
 • Планират се броя и типа на опитно-филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата на измерване на водното ниво;
 • Посочват се броя на водните проби, които ще бъдат предоставени за химичен, радиологичен и микробиологичен анализ;
 • Необходим е план график по периоди за завършване на проучванията.        

Георадарът е специализирана техника за електромагнитно изследване с висока разделителна способност, използвана като допълнителен инструмент за подземно изследване.

Проучванията с георадар могат да предоставят точни оценки на дълбочината, да идентифицират подповърхностни аномалии и да предоставят 2D и 3D изображения. При благоприятни условия георадарът може също да предостави точна информация относно физическата природа на подземните обекти.  

 Научете повече за процеса на търсене на вода с георадар.                                                                           

системи за визуализация и приспособления за георадар

Георадарът е универсален инструмент с множество приложения, но изисква експертен опит, за да съпоставите най-доброто устройство с най-доброто приложение и да получите оптимални резултати.