You are currently viewing Екологични решения ли са сондажите за вода?

Екологични решения ли са сондажите за вода?

В днешно време сме по-екологични от всякога. Въздействието ни върху околната среда става все по-внимателно от преди, тъй като научаваме повече за значението на грижата за нашия свят. Искаме да гарантираме, че действаме възможно най-щадящи околната среда и геотехническите сондажи не са изключение.

Преди всеки сондажен проект и преди да бъдат предоставени разрешения за планиране, трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Екипът на Геохидропроект ЕООД, една от водещите хидротехнически компании на Балканския полуостров, иска да обясни важността на тези оценки и да обсъди колко щадящи околната среда са сондажите за вода.

Какво е ОВОС?

Ние даваме приоритет на грижата за земята и гарантираме, че действаме по екологичен начин. Всъщност за всеки проект, по който работим, ние извършваме оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тази ОВОС се използва, за да се определи дали могат да възникнат проблеми с околната среда в резултат на работата. Това потенциално може да се дължи на качеството на подпочвените води или на увреждане на местната флора и фауна. Диапазонът от критерии е невероятно широк, така че ако искате да изпълните каквато и да е форма на геотехнически проект, трябва да извършите ОВОС.

Как сондажите за кладенци влияят на околната среда?

Сондажите могат да се използват по множество причини – някои от които са за подпомагане на опазването на околната среда. Например, геофизично проучване на място или изследване на пробен материал може да помогне да се открие информация за земята. Този метод може да се използва за проверка за вредни замърсители, като азбест или полихлорирани бифенили. След тези тестове земята може да бъде възстановена чрез отстраняване на тези замърсители и други вредни материали от околната среда.

Сондажите за кладенци се използват за достъп до подземни води. Хората са склонни да се притесняват, че сондажите в подземните води могат да замърсят водоизточника. Въпреки това, ОВОС трябва да гарантира, че няма риск от замърсяване на подземните води, при условие, че се следват най-добрите практики при сондиране. Това означава, че гарантираме, че работим по екологичен начин през цялото време на проекта.

Сондажите за вода са екологични решения

В допълнение, използването на вода от сондаж може да намали въглеродния отпечатък на бизнеса, както и неговите емисии с до 90%. Освен това отпада зависимостта и задълженията към ВиК мрежата. Затова в някои някои сфери на бизнеса и по-големи домакинства на сондажите за вода и кладенците се гледа като на инвестиция.

В заключение можем да кажем следното: сондажите са екологични – те изобщо не са лоши за околната среда, дори напротив, полезни са за нея!